ДОГОВІР №______________ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ/ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

Київ/Харків/Дніпро «____» ____________ 202__ року


ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ (ТОВ «ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ у м. КИЇВ» (КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права»), іменований надалі «Виконавець», з одного боку,

та__________________________________________________________________________ іменований надалі «Замовник», далі іменовані «Сторонами», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Виконавець зобов'язується за дорученням Замовника надати юридичні послуги/правову допомогу, поіменно в переліку послуг, зазначених в п.1.2 цього Договору, а Замовник зобов'язується сплатити грошові кошти за надані послуги.

1.2. Перелік юридичних послуг, види та обсяг правової допомоги, що надається:_____________________________________________________________________

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Після внесення Замовником передплати в розмірі погодженому з Виконавцем відповідно до п.п.3.1 та 3.2 цього Договору:

2.1.2. Приступити до надання юридичних послуг/правової допомоги, зазначених в п.1.2 цього Договору у повному обсязі, своєчасно і якісно, керуючись чинним законодавством України, а також іншими нормативно-правовими актами.

2.1.3. Забезпечити конфіденційність відомостей, що стали відомими Виконавцю у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором.

Не розголошувати персональну (конфіденційну) інформацію про Замовника без його згоди, за виключенням випадків, коли це необхідно для належного виконання зобов'язань за договором або в силу закону.

2.1.4. Виконавець не дає, а Замовник не має права вимагати від Виконавця запевнення і різні гарантії позитивного результату щодо юридичних послуг, що входять в предмет цього Договору, крім гарантії сумлінного виконання своїх обов'язків з надання Замовнику якісної юридичної (правової) допомоги.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Своєчасно надати Виконавцю наявні достовірні відомості і документи, необхідні для надання юридичних послуг/правової допомоги, зазначених в розділі 1 цього Договору. Виконавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з наданням Замовником відомостей і документів, які не відповідають дійсності.

2.2.2. Сприяти Виконавцю у виконанні зобов'язань за цим Договором.

2.2.3. З моменту укладення цього Договору без письмової згоди Виконавця, не вчиняти будь-яких самостійних дій, пов'язаних з предметом цього Договору, в тому числі не вступати в переговори з третіми особами, не повідомляти останнім про стратегію, обрану Виконавцем для надання юридичних послуг.

2.2.4. Оплатити юридичні послуги/правову допомогу, зазначені в п.1.2 цього Договору, в порядку та строки, встановлені розділом 3 цього Договору.

2.2.5. В окремих випадках оплачувати інші витрати (проїзд, проживання тощо), необхідні для виконання Договору.

2.2.6. Підписати Акт про надання юридичних послуг/правової допомоги, в тому числі проміжний Акт про надання частини юридичних послуг протягом трьох календарних днів з моменту отримання повідомлення Виконавця за допомогою телефонного зв'язку про виконання (часткове виконання) останнім прийнятих на себе зобов'язань.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Самостійно визначати стратегію і тактику надання юридичних послуг/правової допомоги, зазначених в п. 1.2. цього Договору, а також встановлювати на свій розсуд час виконання взятих на себе зобов'язань.

2.3.2. Відмовитися від надання юридичних послуг/правової допомоги, зазначених в п. 1.2. цього Договору, якщо Виконавцю стане відомо, що виконання послуг призведе до порушення законодавства України або заподіє шкоду Замовнику або Виконавцю.

2.3.3. Призупинити дію цього Договору, в разі неналежного виконання своїх обов'язків Замовником по оплаті послуг Виконавця або неподання Замовником документів, обов'язкових для виконання цього Договору.

2.3.4. Вимагати та отримувати від Замовника відомості та документи, необхідні для виконання прийнятих на себе зобов'язань, знімати копії з оригіналів документів. У разі, якщо Виконавцю будуть потрібні оригінали документів Замовника для виконання зобов'язань за цим Договором, видати Замовнику розписку про отримання оригіналів документів.

3. РОЗМІР І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ


3.1. Розмір оплати за виконання з юридичних послуг/правової допомоги, зазначених в п.1.2 цього Договору, становить_____________________________і виплачується Замовником в такі строки______________________________

3.2. Замовник відшкодовує Виконавцю узгоджені з ним витрати, пов'язані з наданням юридичних послуг, зазначених в п.1.2 цього Договору, в розмірі ________________________________________________________________________

3.3. Транспортні витрати Виконавцю відшкодовуються Замовником в повному обсязі і зазначаються в Акті наданих послуг.

3.4. Виплата винагороди і компенсація витрат здійснюються Замовником шляхом внесення готівкових коштів в касу Виконавця, або безготівковим перерахуванням коштів на банківський рахунок в порядку і строки, передбачені цим Договором.

3.5. У предмет Договору про надання юридичних послуг/правової допомоги входить правовий аналіз ситуації Замовника, що становить 30% від суми договору, а також підбір нормативно-правових актів, що становить 10% від суми Договору про надання юридичних послуг, що фактично виконуються одразу після підписання Договору та підлягають обов’язковій оплаті у випадку розірвання цього Договору.

3.6. Вартість юридичних послуг/правової допомоги, зазначених в п.1.2. цього Договору, розраховується згідно з прейскурантом цін, встановлених ТОВ «Центр Правової Допомоги у м. Київ», Замовник на момент підписання цього Договору з прейскурантом цін ознайомлений в повному обсязі.

3.7. У вартість юридичних послуг/правової допомоги, зазначених в п.1.2 цього Договору, не входять державні мита, судовий збір та інші витрати, які можуть виникнути при виконанні цього Договору.

3.8. Зобов'язання Замовника по оплаті послуг вважається виконаним в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або отримання готівкових грошових коштів Виконавцем.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


4.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до «___»__________________ 202__ року.

4.2. Замовник гарантує, що він уклав даний Договір не внаслідок збігу тяжких обставин, а для вигідних для нього умовах і даний Договір не є для нього таким, що укладений під тиском чи введенням його в оману, або кабальним договором.

4.3. Виконавець має право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором у випадках:

4.3.1. Ненадання або несвоєчасного надання Замовником повного обсягу інформації і документів, необхідних для надання юридичних послуг, зазначених в п. 1.2. даного Договору.

4.3.2. Невиконання Замовником зобов'язань по оплаті юридичних послуг/правової допомоги, зазначених в п.1.2. цього Договору, у встановлені терміни, зазначені в п. 3.1. даного Договору.

4.3.3. Створення Замовником умов, що перешкоджають виконанню Виконавцем прийнятих за цим Договором зобов'язань.

4.3.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Замовник має право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором за умови оплати Виконавцю фактично понесених ним витрат, пов’язаних з виконанням зобов'язань за цим договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Сума сплаченого згідно п. 2.1.1. цього Договору, у разі відмови Замовника від даного Договору та/або порушення ним своїх зобов’язань поверненню не підлягає.

5.3. В разі відмови Замовника від послуг Виконавця та/або Договору, Виконавець грошові кошти сплачені Замовником за даним Договором не повертає, за виключенням випадків прямо передбачених у цьому Договорі.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборного (форс-мажорного) характеру, які перебувають поза контролем Сторін, що виникли після підписання цього Договору.

5.5. Форс-мажорними обставинами є: військові дії, нормативні акти і дії законодавчої і виконавчої влади, пожежі та інші стихійні лиха.

5.6. Виконавець звільняється від відповідальності перед Замовником за всі наслідки, пов'язані з наданням Замовником недостовірної інформації, документів та інших відомостей, або їх неподання, або якщо ці наслідки викликані винними діями Замовника, або третіх осіб. Право давати оцінку цим діям надається Виконавцю.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність будь-яких послуг, що є предметом цього Договору невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Замовника, а також не приймає до розгляду будь-які претензії, базовані на вищевказаних мотиваційних критеріях.
В разі невмотивованих тверджень що носять характер наклепу, прямих образ на адресу співробітників Виконавця в претензії, інших документах, поданих Замовником до Виконавця та зафіксованих нею як вхідна документація, співробітники Виконавця мають право на захист своїх честі, гідності та ділової репутації, а також відшкодування моральної шкоди і матеріальних збитків з використанням вищевказаних документів як доказової бази у суді.

5.8. За всі наслідки, зазначені в п.5.4. цього Договору, які настали внаслідок винних дій (бездіяльності) Замовника або третіх осіб, Виконавцю відшкодовуються всі понесені ним витрати, за фактичну роботу та надані Виконавцем юридичні послуги відповідно до п.п.1.2. та 2.1.3. цього Договору.

5.9. У разі необґрунтованого ухилення Замовника від підписання Акту про надання юридичних послуг в передбачені цим Договором терміни, Виконавець має право повідомити Замовника про виконану роботу, направивши останньому підписаний зі свого боку Акт про надання юридичних послуг за допомогою електронної пошти та/або рекомендованим листом з повідомленням. Дане повідомлення рівнозначне підписаному Акту виконаних робіт незалежно від часу і факту його отримання Замовником.
(За всіма питаннями стосовно якості послуг, що надаються, телефонувати до відділу контролю якості: Тел: +38 044 391 12 02).

5.10. Сторони визначили, що при досягненні позитивного результату в рамках цього Договору, Замовник виплачує Виконавцю додаткову винагороду в розмірі________________________________________________________________________

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


6.1. У всіх інших випадках, що не зазначені в цьому Договорі, сторони керуються положеннями та нормами чинного законодавства України.

6.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають в рамках виконання зобов'язань за цим Договором, вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів.

6.3. Спори не врегульовані шляхом переговорів, передаються на розгляд суду за місцем фактичного знаходження Виконавця, при цьому претензійний (досудовий) порядок є обов'язковим.

6.4. Виконавець приймає до розгляду претензії Замовника тільки при наявності Договору та документів, що свідчать про факт ненадання або надання неякісних послуг. При цьому, претензії приймаються до розгляду не пізніше 14 днів від дати надання послуг. Підписання сторонами Акту про надання юридичних послуг/правової допомоги є надання послуг у повному Обсязі та належним чином.

6.5. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.6. У разі зміни реквізитів Сторін (поштова, електронна, юридична чи фактична адреси, банківські реквізити та ін.), Сторони зобов'язані повідомити один одного про такі зміни протягом 3 (трьох) робочих днів письмово. До моменту отримання такого письмового повідомлення, все сповіщення і інше, спрямовані по попереднім реквізитами, вважаються дійсними.

6.7. Підписуючи цей Договір Замовник дає згоду на обробку персональних даних (збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.

6.8. Цей Договір складений в двох примірниках українською мовою на 1 аркуші, які мають однакову юридичну силу, і зберігається у кожної зі сторін.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ у м. Київ»
Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 10
Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 58
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43226743
IBAN UA403206490000026004052740168
Філія «Розрах. Центр» АТ КБ «Приватбанк»
Телефон: +38 044 391 12 01
+38 044 391 12 02 – відділ контролю якості
Е-MAIL: cpd.kiev.ua@gmail.com

Директор ________________________Дзісь М.Р.

LEGAL ASSISTANCE/LEGAL SERVICES AGREEMENT
No. ___________________

Kyiv/Kharkiv/Dnipro «____»________________ 202__

LEGAL AID CENTER ("LLC LEGALAID CENTER in KYIV/") (KVED (Classifier of Economic Activities) 69.10 Activities in the field of law), hereinafter referred to as the “Provider”, on the one part,

and____________________________________________________________________________, hereinafter referred to as the “Customer”, referred to as the “Parties”, have entered into this Agreement as follows:

1. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT


1.1. The Provider undertakes on the Customer’s instructions to provide the legal services/legal assistance stated by names in the list of the services in Clause of this Agreement, and the Customer undertakes to pay in cash for the services provided.

1.2. The list of the legal services, types and scope of the legal assistance to be provided:_______________________________________________________________________

2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES


2.1. The Provider is obliged to:

2.1.1. After the Customer makes an advance payment in the amount agreed with the Provider in accordance with paragraphs 3.1 and 3.2 of this Agreement:

2.1.2. Start providing legal services/legal assistance stated in Clause 1.2 of this Agreement in full, in a timely and high-quality manner, guided by the applicable legislation of Ukraine and other regulations.

2.1.3. Ensure the confidentiality of information that has become known to the Provider in connection with fulfillment of the obligations under this Agreement.

Not disclose personal (confidential) information about the Customer without his consent, except when it is necessary for the proper fulfillment of the obligations under the agreement or by law.

2.1.4. The Provider does not provide, and the Customer has no right to demand from the Provider any assurance and various guarantees as to a positive result in relation to the legal services included in the subject matter of this Agreement, except for a guarantee of conscientious fulfillment of his obligations to provide the Customer with the quality legal (judicial) assistance.

2.2. The Customer is obliged to:

2.2.1. Timely provide the Provider with the available reliable information and documents required for the provision of the legal services/legal assistance stated in Section 1 of this Agreement. The Provider shall not be responsible for the consequences associated with the provision of information and documents by the Customer that are not consistent with the reality.

2.2.2. Assist the Provider in fulfilling its obligations under this Agreement.

2.2.3. From the moment of concluding this Agreement without the written consent of the Provider, not to take any independent action related to the subject matter of this Agreement, including not to enter into negotiations with third parties, not to inform the latter about the strategy chosen by the Provider to provide the legal services.

2.2.4. Pay for the legal services/legal assistance stated in Clause 1.2 of this Agreement in accordance with the procedure and terms established by Section 3 of this Agreement.

2.2.5. In specific cases, pay other expenses (travel, accommodation, etc.) necessary for execution of the Agreement.

2.2.6. Sign the Certificate of the Legal Services/Legal Assistance Provision, including the intermediate Certificate of the Legal Services Provision within three calendar days from the date of receipt of the Provider's notice by telephone on the fulfillment (partial fulfillment) of the obligations assumed by the latter.

2.3. The Customer has the right to:

2.3.1. Independently determine the strategy and tactics of provision of the legal services/legal assistance stated in Clause 1.2. of this Agreement, as well as to set at its discretion the time of fulfillment of the obligations.

2.3.2. Refuse to provide the legal services/legal assistance stated in Clause 1.2. of this Agreement, if the Provider becomes aware that the execution of the services will violate the laws of Ukraine or cause harm to the Customer or the Provider.

2.3.3. Suspend this Agreement in the event of improper fulfillment of his duties by the Customer to pay for the Provider's services or failure of the Customer to submit documents required for the execution of this Agreement.

2.3.4. Require and receive from the Customer the information and documents required to fulfill the obligations undertaken, make copies of the original documents. In the event that the Provider requires the Customer's original documents to fulfill his obligations under this Agreement, to issue a receipt to the Customer on receipt of the original documents.

3. AMOUNT AND TERMS OF PAYMENT FOR THE SERVICES


3.1. The amount of payment for execution of the legal services/legal assistance stated in Clause 1.2 of this Agreement is_________________and shall be paid by the Customer in the following terms___________________________________________

3.2. The Customer shall reimburse the Provider for the costs agreed with him which are related to the provision of the legal services stated in Clause 1.2 of this Agreement, in the amount of________________________________________________

3.3. Travel costs to the Provider shall be reimbursed by the Customer in full and shall be stated in the Certificate of services provided.

3.4. Payment of remuneration and reimbursement of expenses shall be made by the Customer by depositing cash in the Provider's cash desk, or by non-cash transfer of funds to a bank account in accordance with the procedure and terms stipulated by this Agreement.

3.5. The subject matter of the Legal Services/Legal Assistance Agreement includes a legal analysis of the Customer's situation, which is 30% of the agreement amount, as well as the selection of regulations, which is 10% of the amount of the Legal Services Agreement, which are actually executed immediately after the Agreement signing and are subject to mandatory payment in case of termination of this Agreement.

3.6. The cost of the legal services/legal assistance stated in Clause 1.2. of this Agreement, is calculated in accordance with the price list of prices set by Legal Aid Center in Kyiv, LLC, the Customer at the time of this Agreement signing is acquainted with the price list in full.

3.7. The cost of the legal services/legal assistance stated in Clause 1.2. of this Agreement does not include state duties, court fees and other costs that may arise in the execution of this Agreement.

3.8. The Customer's obligation to pay for the services is considered fulfilled at the time of receipt of funds on the Provider's current account or cash receipt by the Provider.

4. DURATION OF THE AGREEMENT.


4.1. This Agreement shall enter into force on the day of its signing by the Parties and shall be valid until _____________________ 202__.

4.2. The Customer guarantees that he has entered into this Agreement not due to the coincidence of difficult circumstances, but for favorable conditions and that he does not enter into this Agreement under pressure or misleading, nor this Agreement is bondage for him.

4.3. The Provider has the right to refuse to fulfill his obligations under this Agreement in the following cases:

4.3.1. Failure to provide or untimely provision by the Customer of the full amount of information and documents required for provision of the legal services stated in Clause 1.2. of this Agreement.

4.3.2. Failure to fulfill by the Customer of obligations to pay for the legal services/legal assistance stated in Clause 1.2. of this Agreement, in the terms stated in Clause 3.1. of this Agreement.

4.3.3. Creation by the Customer of the conditions interfering with performance by the Provider of the obligations accepted under this Agreement.

4.3.4. In other cases provided by applicable laws of Ukraine.

4.4. The Customer has the right to refuse to fulfill the obligations under this Agreement provided that the Provider is actually paid the costs associated with the fulfillment of obligations under this Agreement.

5. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES


5.1. The Parties shall be liable for failure to fulfil or improper fulfilment of their obligations under this Agreement in accordance with applicable laws of Ukraine.

5.2. The amount paid according to Clause 2.1.1. of this Agreement, in case of repudiation of the Customer from this Agreement and/or violation of his obligations shall not be repayable.

5.3. In case of the Customer’s refusal from the services of the Provider and/or the Agreement, the Provider shall not return the funds paid by the Customer under this Agreement, except as expressly provided in this Agreement.

5.4. The Parties shall not be liable for failure to fulfill or improper fulfillment of their obligations under this Agreement in the event of circumstance of insuperable force (force majeure) beyond the control of the Parties that arose after the signing of this Agreement.

5.5. Force majeure circumstances are: military actions, regulations and actions of the legislative and executive branches, fires and other natural disasters.

5.6. The Provider shall be released from liability to the Customer for all consequences related to the provision by the Customer of inaccurate information, documents and other information, or their failure to submit, or if these consequences are caused by the fault of the Customer or third parties. The right to evaluate these actions is given to the Provider.

5.7. The Provider shall not be liable for failure to comply of any services subject to this Agreement with unreasonable expectations, subjective assessment and inflated expectations of the Customer, and shall not accept for consideration of any claims based on the above motivational criteria. In case of unsubstantiated allegations of defamation, direct insults to the Provider's employees in the claim, other documents submitted by the Customer to the Provider and recorded by him as input documentation, the Provider's employees have the right to protect their honor, dignity and business reputation, as well as redress for the non-pecuniary damage and material damage using the above documents as evidence in a court.

5.8. For all the consequences stated in Clause 5.4. of this Agreement, which occurred as a result of culpable actions (omission of actions) of the Customer or third parties, the Provider shall be reimbursed for all costs incurred by him, for the actual work and legal services provided by the Provider in accordance with Clauses 1.2. and 2.1.3. of this Agreement.

5.9. In case of unreasonable evasion of the Customer from signing the Certificate of the Legal Services Provision within the period provided by this Agreement, the Provider has the right to notify the Customer of the work performed by sending a signed Certificate of the Legal Services Provision to the Customer by e-mail and/or registered mail with delivery notification. This notification is equivalent to the signed Certificate of Works Performed, regardless of the time and the fact of its receipt by the Customer. (For all questions regarding the quality of the services provided, please contact the quality control department: Tel: +38 044 391 12 02).

5.10. The Parties have defined that upon achieving a positive result under this Agreement, the Customer shall pay the Provider the additional fee in the amount of______________________________________________________________________________


6. DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE


6.1. In all other cases not provided in this Agreement, the parties shall be guided by the provisions and norms of applicable legislation of Ukraine.

6.2. All disputes and disagreements arising in the fulfillment of obligations under this Agreement shall be resolved by the Parties through negotiations.

6.3. Disputes not settled through negotiations, shall be submitted to a court at the actual location of the Provider, and the claim (pre-trial) procedure shall be mandatory.

6.4. The Provider accepts the Customer's claims for consideration only in the presence of the Agreement and documents evidencing the fact of failure to provide or provision of low-quality services. In this case, claims are accepted for consideration no later than 14 days from the date of the services' provision. Signing by the parties of the Certificate of the Legal Services/Legal Assistance Provision is the provision of services in full and properly.

6.5. Upon signing this Agreement, all preliminary negotiations, correspondence, preliminary agreements, protocols of intent, and any other oral or written agreements of the Parties on matters relating in any way to this Agreement shall cease to have legal effect, but can be considered at interpretation of the provisions of this Agreement.

6.6. In case of change of details of the Parties (postal, electronic, registered or actual addresses, bank details, etc.), the Parties are obliged to notify each other of such changes within 3 (three) business days in writing.
Until the receipt of such a written notice, all notifications and other information sent on the previous details are considered valid.

6.7. By signing this Agreement, the Customer agrees to processing of the personal data (collection, systematization, storage, clarification (update, change) of use, sharing (including transfer), depersonalization, locking, destruction of personal data).

6.8. This Agreement is drawn up in two copies in the Ukrainian language on 1 sheet, which have the same legal effect, and is kept by each of the parties.

7. DETAILS OF THE PARTIES


PROVIDER:

LEGAL AID CENTER IN Kyiv, LLC
Legal address: 10 V. Khvoiky Street, Kyiv, 04080
Actual address: 58 Antonovycha Street, Kyiv, 03150
USREOU identification code: 43226743
IBAN UA403206490000026004052740168
Rozrakh. Tsentr Branch of CB Privatbank, JSC
Phone: +38 044 391 12 01
+38 044 391 12 02 – відділ quality control department
Е-MAIL: cpd.kiev.ua@gmail.com
Director________________________M. Dzis

QR-код для оплати

QR code for payment

ЗАМОВНИК / CUSTOMER:
При відправлені форми, Ви даєте згоду на опрацювання своїх персональних даних згідно з політикою конфіденційності.